Jens Nielsen Kjerager

DatoStedKilde
Født :17 Nov 1760Storvorde-
Døbt :23 Nov 1760Storvorde KirkeKilde
Død :10 Maj 1841RomdrupKilde
Begravet :16 Maj 1841Romdrup Kirkegaard-

Alder : 80
Stilling : Gaardmand
Ref. : Ane 36 farfars morfars far, 2 x tipoldefar

Noter : FT - 1787 Aalborg Amt, Fleskum H, Storvorde Sogn, Storvorde
Christen Sørensen Bentzen, M, Hosbonde, 37 år, Gift nr.1, Gaardbeboer Avling og Fiskeri
Anne Pedersdatter, K, Madmoder 42 år, Gift nr. 1
Søren Christensen, M, Deres Barn, 4 år, ugift
Maren Christensdatter, K, Deres Barn
Jens Nielsen, M, Tienstefolk, 24 år, ugift, National Soldat
Margrethe Nielsdatter, K, Tienestefolk, 21 år, ugift

Fæstebrev for Jens Nielsen Kierager, Romdrup Ane 36
Kilde: G 130 - 3 Gudumlund Gods F. 652 - 653

Gaardmand Jens Nielsen i Kieragergaard Hans Fæstebrev.
Nr. 4 C7timus 24 Skilling 1796

Frederich Von Buchwald til Gudumlund Ridder, Hans Kongelige Majestæts Kammerherre og Stiftsbefalingsmand over Fyens Stift, samt Amtmand over Odense, Rugaards, Dalum og St. Knuds Amter. Giør Witterlig at Han Sted og Fæster til Jens Nielsen født i Storworde, Den fra Romdrup Bye Udflyttede Gaard Kiergaard Kaldet, som sidst har været Beboed af Søren Pedersen Nørgaard. Hvilken Gaard som staar for Hartkorn 8 Tønder 2 Skæpper 3 Fjerdingkar 1 ¼ Album. Benævnede Fæster Hans Livstid i Lovlig Fæste maa have, nyde , bruge og Beholde, Når han i øvrigt svarer alle paabudne, alle paabydende Kongelige Skatter og Contrubutioner, Hver til rette Forfald Tider.

2. Svarer og erlægger til Hver aars Mortensdag udi Landgilde 16 RD Skriver sexten Rigsdaler, tager Landgilde Svarelse først sin begyndelse til 11 November 1797.

3. Saalænge jeg Kammerherre Buchwald er Forpagter af Romdrup Præstegaard Beholder denne Fæster til Græsning det stykke af Præstegaardens jord som har været Plejett til agger og er beliggende Westen for Weien som gaar fra Romdrup til Lilleworde, uden betaling og ligesaa beholder han i samme tid, Nemlig Saalænge Forpagtningen med Hr. Milling varer. Præstens Anpart Korn Tiende Sinne Sex Rigsdaler aarlig Betaling. Som Tilligemed afgiften Betales paa Gudumlund Hver aars 11 November. Saasnart ovennævnte Forpagtningscontract med Hr. Milling ophæves, ophører og da i denne Post Fæsteren tilstaaede Fordeler, uden Han Derfor i nogen maade maa fordre Godtgiørelse.

4. Bygninger og Besætning Samt Indventarium er Fæsteren leveret efter Lovlig Syns og Overleveringsforretning og Denne bliver han og Arvingerne pligtig ved Aflevering at give Valuta for efter Dens beløb. I Øvrigt retter Fæsteren sig efter Lov og Forordning alt under dette Fæster fortabelse.
Gudumlund 25 November 1796 Buchwald
(L.S.)
Ligelydende Original Fæstebrev Haver jeg modtaget, Som jeg Forbinder mig til at efterleve og Opfylde. Datum Et Supra
Jens Nielsen

Forewist paa Aalborg Stifts og Amtscontor den 19 Januar 1797, tilligemed Sidste Paategning Bemanglede Synsforretning tilstaaes
Pentz


FT - 1801, Aalborg A, Fleskum, H, Romdrup S, Romdrup Bye
Jens Nielsen, M, Hosbond, 38 år, Gift, nr. 1, Bonde og gaardbeboer, huusstandsoverhovedet
Ane Michelsdatter, K, Hans Kone, 33 år, gift, nr. 1, Husstandsoverhovedets ægtefælle
Niels Jensen, M, Deres børn, 8 år, ugift
Michel Jensen, M, deres børn, 5 år, ugift
Villads Jensen, M, deres børn, 4 år, ugift
Lars Christensen, M, Tjenestefolk, 21 år, ugift
Karen Hansdatter, K, Tjenestefolk, 18 år, ugift,

FT 1834, Aalborg A, Fleskum, Romdrup S, Romdrup Bye
Jens Nielsen Kjerager, M, 73 år, Gift, Gaardmand
Ane Andersdatter, K, 59 år, gift, hans kone
Mikkel Jensen, M, 38 år, ugift, deres børn
Anders Jensen, M. 25 år, ugift, deres bø'rn
Ane Johanne Jensdatter, K, 20 år, ugift, deres børn

FT - 1840 Aalborg A, Fleskum, Romdrup S, Romdrup, en gaard
Jens Nielsen Kjerager, 77 år, gift, Selvejergaardmand
Ane Andersdatter, 63 år, gift, hans kone
Anders Jensen, 30 år, ugift, deres barn
Søren Jensen, 28 år, deres barn
Ane Johanne Jensdatter, 25 år, ugift, deres barn

Skifte for Jens Nielsen Kierager, Romdrup Ane 36
Kilde: Skifteprotokol Guddumlund Gods G 130 - 28 3/7 S64 - 65, 71B, 72

Aar 1841 Den 13 Maj Anmeldtes at Gaardmand Jens Nielsen Kjærager af Romdrup, ved Døden var Afgået den 10 Dennes. Umyndige Arvinger Skifteholdes.
Kirstein

Aar 1841 den 9 Juni Mødte den Commiterede Skifteforvalter Insputoer Kirstein i sit forfald ved Fuldmægtig Staugaard af Lindenborg Hos Gaardmand Jens Nielsens Enke i Kieragergaard i Romdrup Sogn, for et holde en lovlig Registrerings og Wurderingsforretning, efter bemeldte hendes under 10 Mai D. Aar afgangne Mand, til Derefter paafølgende Skifte og Deling imellem Enken, Arvingerne og mulige Kreditorer. Enken Ane Andersdatter med Laugwærge Jens Pedersen Palsgaard Sognefoged i Lillevorde Sogn, var tilstede og angav den Afdødes arvinger at Wærre. A, En Søn Mikkel Jensen 45 Aar gammel Fattiglem i Romdrup. B, en do. Willads Jensen Gaardmand i Henriksdal, C, en do. Jørgen Jensen Husmand i Ulsted, D, en do Anders Jensen 31 Aar Gammel Hjemme, E, en do. Niels Jensen forhen Husmand i Søndertranders, død og efterlader sig 2.de mindreaarige Sønner, Mathias Christian og Jens Nielsen. F, en do. Søren Jensen 28 Aar Tjenestekarl i Ladegaarden. G, en do. Christen Jensen 24 Aar Tjenestekarl i Guddum Sogn og H, en Datter Ane Johanne Jensdatter Ugiwt. Som Wærge for den Umyndige og Tilhyrswærge for de Fraværende Arvinger samt paa egne vegne var den afdødes Søn Anders Jensen nærværende under forretningen. Enken Fremlagde den under 28 Maj 1796 affattede, og den 2 Juni S. aar afhjemlede Synsforretning for at Tjene til Weiledning under Forretningen i dag. Af den Afdødes Arvinger war mødt de under A,B og F Anførte Sønner, Ligeledes var den under E anførte Søn, Niels Jensens 2.de Sønner Tilstede. Som Widner of Wurderingsmænd havde Skifteforvalteren medtaget Sognefoged Søren Jensen og Husmand Peder Pedersen begge af Romdrup, Der blev betydede at ansætte enhver Ting til sin sande Wærdi efter Deres Bedste Skjønnende og Overbewisning, Saaledes at De Kunde Bekræfte Forretningen med Lowens Eed, Hvorefter Denne blev Fremmet Som følger:

Rbd. M. S.
1 Bord og 1 Skenke 1
1 Jern Bilægger Kakkelovn 6
1 Olmd. Overdyne 3
1 Sort Wadlmels Underdyne 1
1 rødstribet Olmd. Waar 2
3 Hovedpuder 3
1 Pr. Lagner 3
1 Blaastribet Olmd. Overdyne 2
1 Gl. stribet Underdyne 1
2 Stribede Hovedpuder 1 8
1 Lagen 2
1 Blaastribet Olmd. Overdyne 1 4
1 Stribet Bolster Underdyne 2
1 Lagen 2
2 Stole 2
1 Hylde med Gardiner 1 8
1 Eege Skrin 1
1 Fyrre Kiste 4
1 Blaa Kjole 2
1 do. Trøøe 3
1 Do. West 2
1 Pr. Do. Buxer 1
1 do. Lang Trøøe 2
1 Rødstribet West 1
1 Par Blaa Buxer 1
5 Skjorter a 3 M 2 3
1 Wadmels Natrøøe 3
1 Skindtrøøe og 1 Pr. Buxer 1
10 Skp Mælkesætter 2 8
2 Krukker og 1 Leerflaske 8
1 Øltønde 1
1 Huletønde 3
1 Tragt 2
36 2
1 Haspelede 12
1 Bak 1 8
1 Kare 6
1 Ildklemme og 1 Kjedeltang 1
1 Jerngryde 4
Nogle Leerkar 1 8
1 Trug 8
1 Kobber Grudekjedel 10
3 Swinstønder 1 8
2 Bryggerkar 2
2 Benekar 12
1 Halvtønde 2
1 Stappe 1 4
1 Gl. Spand 12
1 Hadt 1
3 Løbe 1 8
2 gl. Gryekeder 12
1 Gl. Garnwinde 8
3 Kewer 1 8
1 Høeleedrag 1
2 Høeleer 4
1 Skjeppe 8
1 Set Hestetøe 1
2 Kaar 5
1 Ialkeseng med Klæder 3
1 Greb og 1 Skovl 1 8
2 Rødbroget Koe 15 Aar 10
1 Sort do. 16 Aar 10
1 Føl 10
10 Faar a 10 M 16 4
7 Lam a 5 M 5 5
Det Registrerede andrager 108 Rd 2 M 4 S

Widere Widste ingen af De Tistedewærende at angive Som Boet Tilhørende. Skifteholderen måtte bemærke at den i Synsforretningen Hushørende Besætning og Inventarium der Tilhører det Som Herskab, er forbigaaet under nærværende Registrering. Enken erklærede at hun ikke war i Besiddelse af Contante Penge, eller Havde Udestaaende fordringer. Dernæst opgav hun at være i følgende Gjeld
A. For den afdødes begravelse 20 RD,
B. Til Gaardmanden Willads Jensen i Romdrup, 20 Rd.
C. Til Herskabet Fadste Halwaars Skatter 1841 omtrent 38 Rbd
D. 10 Aars Løn til Sønnen Anders Jensen a 15 Rbd 150 Rbd. Og
E. 8 Aars løn til Datteren Ane Johanne Jensdatter a 4Rbd er 32 Rbd.

Synsforretningen Tilbageleveredes Enken med J--------- paalagdes Wurderingsmændenes bekreftelse ved deres Underskriwt i Protocollen, at Have paaset Wurderingen efter Samwittighed og bedste Skjønnende under den befalede Eed, saa sandt Hjelpe os Gud og Hans hellige Ord. Da saaledes intet Widere for i dag war at foretage, blev det Passerede bekræftet med Underskriwt.

Staugaard Ane Andersdatter J.P. Palsgaard Willads Jensen
m.f.p. m.f.p.
Anders Jensen Mikkel Jensen Søren Jensen Mathias Cristian Nielsen
m.f.p. m.f.p
Jens Nielsen Søren Jensen Peder Pedersen


Aar 1841 den 2den December Formiddag Kl. 9 Fortsætter Skiftet efter Afgangne Gaardmand Jens Nielsen af Kieragergaard paa Lindenborg Skriwerstue af den Commiterede Skifteforwalter Insputoer Kierstein i Oveerwærelse af Widnerne Staugaard og Krüger. Enkens Lauwærge Sognefoged Jens Pedersen Palsgaard af Lillevorde war mødt og anmeldte at hun formedelst Sygdom var forhindret fra at møde paasaelig. Den myndige Søn Anders Jensen war ligeledes nærwærende paa egne Wegne , ligesom og han, som wærge for den Umyndige og Tilhyrswærge for de frawærende Myndige og mindreaarige Arvinger.

Boets Indtægt efter Registreringen Andrager = 108 Rbd. 2 M. 4 S.
Derimod er anmeldt følgende Gjeld:
A. For den afdødes Begravelse 20 Rbd. Og for Enkens i sin død et lige Beløb 20 Rbd.- 40 Rbd
B. Til Gaardmand Willads Jensen i Romdrup 20 Rbd
C. Til Herskabet 38 Rbd
D. Løn til Anders Jensen for 1 Aar 15 Rbd
E. Do. Til Ane Johanne Jensdatter for 1 Aar 4 Rbd
117 Rbd
Boet er Saaledes Faliet og der bliver Intet at arwe. Efter Laugwærgens Begjæring blew Boet Extraderet Enken til frii Raadighed imod at hun tilswarer enhver lowlig Fordring der måtte paahwile Boet, hvad enten denne er anmeldt eller uanmeldt, og nawnligen dette Skiftes Omkostninger, der Saaledes Blived at Bedager

Rbd M S
A. Skifteholder 1 3
B. Skift og Skriveren 3
C. K----------- conteret 3
D. Kongens Kasse 10
E. Justitsfonden 2 7
F. Wurderingsmænd 3 6
G. Widner 1
4 Rbd 3 M 7 S

Da saaledes Intet Videre wed dette Skifte er at foretage, Bliver det fore af Sluttet og det Passerede Bekræftet med de Wedkommendes Underskriwt, idet samme for Skifteforwalterens Wedkommende tillage tjener som Cqwittering for Skifteomkostningerne, der blew erlagt af Laugwærgen efter Omstaaende Beregning.

Kirstein J.P. Pallisgaard Anders Jensen
Widner: L. Staugaard D. Krüger
Noter : Fødte og Introducerede: Nr. 1 Den 8. Marts 1793 Hjemmedøbte jeg Jens Nielsens og Hustru Anna Michelsdatters Drengebarn som af Niels Højeds Kone blev holdt og Kaldet Niels. Dets Dåbs Publication ----------- den 29 September. Bar barnet Maren Sørensdatter og Stod for Mette Michelsdatter. Mandsfaddere ________ varre N. Michelsen Bondgaard, Michel Sørensen og ? Christensen Husmand. Den 3. November derpaa holdt konen sin Kirkegang
Fødte og Introducerede: Den 8. Marts 1796 Hjemmedøbte jeg Jens Nielsens og Hustru Anna Michelsdatters Drengebarn som af Ane Marie Pedersdatter blev Holdt og Kaldet Michel. Dete dåb Confirmeret dagen den 13 Marts, og Bar Barnet Michelsens Hustru Anne Marie Pedersdatter, Stod for Karen Nielsdatter af Romdrup. Mandsfaddere varre Michel Nielsen Gaardmand N. Lauersen af Storvorde og ------------------- ulæseligt -----------------
Fødte og Døbte. Onsdagen den 6. December 1798, blev Udflytteren Jens Nielsen og Hustru Ane Michelsdatter en søn født, Som den 7. December blev døbt og kaldet Villads. 2. juledag blev han fremstillet i Kirken til Dåbens Publication. Fadderne var. Willads Hansens Enke i Romdrup. Pigen Kirsten Michelsdatter og Husmand Niels Mikkelsen fra Storevorde Gaardmanden Laurs Jensen Syndergaard og Peder Nielsen i Romdrup
Fødte og døbte Den 8. November 1799, Gaardmand Jens Nielsens og Hustrus søn født, som den 2. December blev døbt og kaldet Søren. Død den 29 December, Moderen Introduceret
Fødte og døbte Onsdagen den 22 oktober 1800, blev Gaardmand Jens Nielsen og Hustrus Søn døbt og Kaldet Søren. Dom 22 P. Trin 9. November blev hans dåb Publiceret i Kirken. Fadderne var -------- Knud ---------- fra Clarup, Mads Poulsen, Jens Christensen, Lars Søndergaard Gaardmand i Romdrup. Moderen introduceret Dom. 2, Adv. 7 December 1800
Fødte og Døbte: Den 8. januar 1802 blev Gaardmand Jens Nielsen og Hustrus Datter født og Døbt og Kaldet Ane--- X = død
Fødte og Døbte: Den 20 April 1804, blev Gaardmand Jens Nielsens og Hustrues Søn døbt og kaldet Jens, Den 13 Maj blev Daaben confirmeret i Kirken. Fadderne varre Jens Knudsens kone af Romdrup, Pigen Ane Knudsdatter fra Kieldgaard, Peder Nielsen, Jens Knudsen, Ehester Syndergaard alle af Romdrup. Moderen Introduceret 2. Pentecost, 2. Pinsedag d. 21 maj 1804
Fødte og Døbte: Den 9. januar 1807 døbt Jens Nielsen Kieragers Søn Kaldet Søren, Døde den 13 jan 1807
Fødte og Døbte Lørdagen den 5. December blev Gaardmand Jens Nielsens og Hustru Ane Andersdatters Søn døbt og Kaldet Jørgen. 4 . Søndag i Adv. 20 december 1807. Blev Dåben publiceret i Kirken. Fadderne var Jomfru Bolette Giedsing i Præstegaarden, Pigen Maren Andersdatter, Gaardmand Anders Nørgaard og Hans Sønner Anders og Christen alle i Romdrup
Født 22 november 1809, Døbt 1. januar 1810 i kirken, Gårdmand Jens Nielsen og hustru Anne Andersdatter en søn hjemmedøbt som Anders, Dåb publiceret i Romdrup Kirke
Fødte og Døbte. Onadagen den 25 marts 1812 blev Jens Nielsens og Hustru Anne Andersdatters Søn født og ved Hjemme Dåben den 27.marts fik det navn Søren, 12 maj 1. pinsedag 1812 blev forannævnte Barns Dåb Publiceret i Romdrup Kirke. Fadderne var Jens Lindsens Hustru Maren Kieldsdatter og Maren Christensdatter, Niels Herred, Peder Nielsen og Christen Søndergaard alle af Romdrup
Fødte Mandkøn: Nr. 6 Født 31 Januar 1817, Christen Jensen, Hjemmedøbt 31 Januar 1817, Forældre: Jens Nielsen Bonde og udflyttet Gaardmand i Romdrup og Hustru Ane Andersdatter. Faddere: Peder Nielsen Aftægtsgaardmand, Jens Lindsen Gaardmand, Niels Herred Gaardmand alle i Romdrup, Gaardmand Niels Ølands Kone Maren Andersdatter i Sejlflod bar barnet, Else Christensdatter Bondepige i Romdrup
Fødte Kvindekøn: Nr. 5 Født 23 September 1814, Ane Johanne Jensdatter, 24 September 1814 Hjemmedøbt. Forældre: Jens Nielsen Kjærager udflyttet Bonde og Gaardmand fra Romdrup og Hustru Ane Andersdatter. Faddere: Niels Pedersen Herred, Bonde og Gaardmand, Christen Larsen Bonde og Gaardmand, Christen Andersen Bonde og Gaardmand, Gaardmand Christen Andersens Hustru Kjirsten Mikkelsdatter som bar Barnet, Gaardmand Christen Andersen Nørgaards Hustru Margrethe Pedersdatter, Alle af Romdrup

FarMor
Niels Jensen KragElse Christensdatter
ÆgteskabBørn
30 Jun 1793 - Ane Michelsdatter 23 Sep 1793 - Niels Jensen Kjærager
08 Mar 1796 - Michel Jensen
06 Dec 1798 - Willads Jensen Kjærager
08 Nov 1799 - Søren Jensen
22 Okt 1800 - Søren Jensen
08 Jan 1802 - Ane Jensdatter
20 Apr 1804 - Jens Jensen Kjærager
09 Jan 1807 - Søren Jensen
12 Apr 1807 - Anne Andersdatter 05 Dec 1807 - Jørgen Jensen
22 Nov 1809 - Anders Jensen Kjerager
25 Mar 1812 - Søren Jensen
31 Jan 1817 - Christen Jensen
23 Sep 1814 - Ane Johanne Jensdatter

Jens Nielsen Kjerager
* 17 Nov 1760
† 10 Maj 1841
Niels Jensen Krag
* Jun 1692
† Feb 1768
Else Christensdatter
* Jun 1717
† Aug 1762
Jens Mickelsen
* 1652
† Dec 1732


Maren Nielsdatter
* Jul 1662
† Mar 1698Christen Thordsen
* 1657
† Okt 1719


Anne Nielsdatter
-
-
Michel Sørensen
* 1616 - † Aug 1695
Anne Jensdatter
* 1723 - † Okt 1702

Niels Jensen Krag ??
- - † eft 1692

- - -

Tord
- - -

- - -

Niels
- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage10 Aug 2018