Anders Christensen

DatoStedKilde
Født :Apr 1723Liise-
Døbt :25 Apr 1723Jetsmark KirkeKilde
Død :Jun 1797Kaas-
Begravet :27 Jun 1797Jetsmark KirkegaardKilde

Alder : 74
Stilling : Gaardbeboer
Ref. : Ane 188, Farmors Mormors Morfars Far, 4 x Tipoldefar

Noter : øåØåhjoerring, Hvetbo, Jetsmark, Kaas, , , FT-1787, C7198
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Christensen 64 Gift Hosbonde Gaardbeboer
Ane Jensdatter 50 Gift Madmoder
Mette Marie Andersdatter 15 Ugift deres børn
Christen Andersen 13 deres børn
Jens Andersen 7 deres børn
Mathias Madsen 25 Ugift Tienestekarl

Kilde http://gerdalogy.dk/
Lundergård gods skifteprotokol film 9934 fol 57b

Begyndt skifte efter afgangne gårdmand Anders Christensen i Kås.
Anno 1797 d.24 juli som 30 dag efter bemeldte afdøde.Indfan dt sig i stervboen på skifteforvalter og husbondens Oluf Christensen i Stalberg hr.Laurids Svendsen Hvid på Jegsrums v egne fuldmægtig Iver Lykke fra Lundergård for at foretage og holde et lovlig skifte med registrering og vurdering til skiftetiden fremme og behandling.
Ved forretningen var nærværende enken Anne Jensdatter med l avværge Christen Christensen Kusk boende i Østrup,og den af dødes efterladte børn.
1.søn Christen Andersen 26 år,1 søn Jens 20 år begge værende på stervbostedet,
1 datter Mette Marie på hvis vegne var tilstede hendes mand Svend jensen i
Synderby,ligeledes var tilstede som vitterlig og vurderingm ænd Christen
Espersen og Jens Laursen boende i bemeldte Kås.Derefter føl ge vurdering og registrering.
Til indtægt 57 rdl.2 4 mk.10 sk.
Enken Anne Jensdatter med lavværge Christen Christensen.
Arvinger Christen Andersen og Jens Andersen.På datterens ve gne hendes mand Svend Jensen.

Samme protokol fol 69

Sluttet skifte efter afgangne Anders Christensen Kås.

Anno 1798 d.28 juli indfandt sig i stervboen efter afgangn e Anders Christensen i kås på husbonde og skifteforvalter s vegne Christen Lyngberg fuldmægtig ved Lundergård for o m endelig at få dette skifte idag sluttet og tilendebragt.V ed forretningen var tilstede enken med lavværge Søren Kjeld sen boende i Hune,samt de forhen under skiftet benævnte arv inger undtagen datteren, på hvis vegne var mødt hendes man d Svend Jensen boende i Synderby,ligeledes var tilstede 2 v itterlighedsmænd sognefoged Christen Jensen i Pilgård og Kj eld Simonsen i Purkjær.
Derefter spurgte Lyngberg sig,om nogen af de tilstedeværend e vidste mere at angive til indtægt end det foran registret ,og hvortil samtlige svarede nej.
Altså blev boens hele indtægt ial t 57-2-10
På tilspørgelsen om nogen i stervboen var mødt som der i ha vde noget at
fordre,meldte sig ingen undtagen husbonden som lod fordre k ongelige skatter og landgilder til 1-5-179 8 139-4-5
Hvilken fordring enken tilstår at være rigtig,dertil blive r at anføre til
udgift 1/3 % af indtægt.Udgif t 139-5-7½
Heraf ses,at endskønt husenes og besætninges brødfældig,såvel skiftets videre besætning ikke er anført til udgift så o verstiger dog udgiften langt indtægten altså bliver intet a t arve,men imidlertid har dog enken nyde Brug og Benyttels e af stædets huse og besætning,så længe hun vedbliver sit f æste,imod at hun derfor står husbonden til ansvar,ikke alen e dette, må og hun har den på huse og besætning værende Brøstfæld, hvilket enken med lavværge lovede og forsikrede,og var derfor var anstændig begæring at skiftet til den plads idag måtte blive sluttet, og de derfor i alle deele vill e holde skifteforvalteren anger og kravsløs om noget krav s fremdeles skulle rejse sig. På grund af denne forsikrin g blev dette skifte herved sluttet og tilendebragt og det p asserede bekræftet med tilstædeværendes underskrift. Stervb oet Datum ut Supra.
På skifteforvalterens vegne Lyngberg. Enken Anne Jensdatte r med lavværge søren Kjeldsen. På egne og broders vegne und erskriver Christen Andersen. På min hustrus vegne underskri ver Svend Jensen. Som overværende vitterlighedsmænd Christe n Jensen, Kield Simonsen.

Forlover. Laurs Christensen Jetsmark Kås,Joen Poulsen Schad bach Jetsmark
Ved vielsen kom hun fra Østergård i brovst.han kom fra Jets mark Kås
Ved død i kirkebogen stod han som 75 år gl.
Noter : Døbte: D. 16 December 1770, Christen, Anders Christensen og Hustru i Kaas. Faddere: Mads Baares Hustru Ane Nielsdatter Klarborg, Niels Broegaard, Christen Kudsk i Østrup, Lydert i Blegrav

FarMor
Christen MadsenKiersten Nielsdatter
ÆgteskabBørn
01 Nov 1763 - Anna Jensdatter Okt 1767 - Mette Marie Andersdatter
Dec 1770 - Christen Andersen
Jun 1773 - Kirsten Andersdatter
1779 - Jens Andersen

Anders Christensen
* Apr 1723
† Jun 1797
Christen Madsen
* 1684
† Jun 1762
Kiersten Nielsdatter
* 1684
† 1758

-
--
-Niels Pedersen
* 1654
† 1732


Maren Christensdatter
* 1652
† 1696

- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Skrædder
* 1614 - † 1692
Ell Nielsdatter
- - † 1678


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage10 Aug 2018