6/2-1744
------ Herman Olsen Lynge
679-719 , Konge i Frisland
------ Radbard I Af Gardarrike Konge af Frisland - Tip x
691-740, Konge af Sachsen
------ Dietrich Konge Af Sachsen - Ane: 36/39 + 42/43 x Tip

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018