Christen Madsen (den ældre) Østergaard - Ane 50
Christen Madsen (den ældre) Østergaard - Ane 50

DatoStedKilde
Født :01 Jan 1762Thorup bye,Sunds sogn,Hammerum Herred, Ringkøbing amt-
Døbt :06 Jan 1762Sunds kirke,Hammerum Herred,Ringkøbing amtKilde
Død :09 Dec 1816Bording bye og sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing amt-
Begravet :15 Dec 1816Bording kirke, Hammerum herredKilde
Konfirmation1779Sunds kirke,Hammerum Herred,Ringkøbing amtKilde
viet1795--

Alder : 54
Alt.navn : Den ældre
Stilling : Gårdmand i Søndervaas By,Sunds Sogn, og Selvejergårdmand i Bording Bye
Ref. : ane 50 Morfars Farmors far = 2 x Tipoldefar

Noter : Eget notat: Det er uden tvivl fra Ane Marie Knudsdatter og hendes 1. mand Christen Madsen, der slog sig ned i BORDING vores familienavn stammer

************************************************************************************************

Bording bye og sogn: død 09 Dec 1816 begravet 15 Dec 1816 Christen Madsen (ane 50), Bonde, gårdmand i Bording 55 år

******************************************************************************************************

Skifte: 07 feb 1817 Christen Madsen "den ældre" Østergaard i Bording
Hammerum Herred: B 79 - 336 - opslag 169-171

Eget skifte:
Aar 1817 d. 7.Februar indfandt sig Hammerum Herreds Skifteforvalter Hr.Lundness kommissær Herredsfoged Møller til Højriis, i lovligt samfald med fuldmægtig P.S.Beck fra Remme, som udi Østergaard i Bording Bye og Sogn, for i overværelse af antagen Witterligheds- og Wurderingsmænd Sognefoged Peder Knudsen i Broenberg og Salmager Jens Andersen af Hestlund - at foretage Skifte efter afdøde Selvejergaardmand Christen Madsen Østergaard, til paa følgende lovlig Deling mellem hans efterladte Enke Anne Marie Knudsdatter der med Laugværge Herr Kommissær Lund af Gjellerup var tilstede, og deres i Ægteskab sammenavlede Børn, der var:
en Søn: Knud 16 Aar
en ditto Christen 13 Aar
en do Gravers 09 Aar
en do Mads 04 Aar
en Datter Maren 21 Aar
en do Sidsel Keirstine 06 Aar

for de 6 umÿndige Arvinger, der stadig er hjemme i Stervboegaarden hos Moderen - mødte formÿnderen deres nærmeste frænder paa faderens side, selvejergaardmænd Niels Jensen Nørgaard af Sunds Bÿe(Fasters mand) og Niels Pedersen Lÿsdahl af Thaarup, Sunds sogn, hvilke begge blev indskjerpede de dem paaliggende Wærgemaals=pligter og lovede at opfÿlde disse efter beste Evne og Overbevisning. I samtlige vedkommendes Overværelse blev da Registrering og Wurdering over Stervboets ejendele fremmes saaledes

Indbo (har ikke renskrevet det) .................................................. 723 Rd 1 M 2 Sk
Dernæst blev Stervbogaarden der staar for 3 td. 2.skp. 2.alb.
af den afdøde et tinglyst skøde af 3.april 1816, med Bygninger
og .. efter bedste kjænnende intet til vorden ........................... 2100 Rd .............
Hele vurderingssummer er da....................................... 2823 Rd, 1 M, 2 Sk.

Det anmeldte Skøde indlemmes og lyder saaledes. Samtlige paagieldende erklærede, at de intet fandt at erindre imod gield paa Gaard og Besætning fandtes ikke, og da vare Skiftet i dag tilendebragt paa den Maade at Enken beholder det Registrerede til hende, imod at indestaar for at præstere den på Boet fæstende Gield samt at udrede til sine Børn Fædrende Arv,da saaledes efter opgørelsen kan tilkomme.

Boets Udgift blev af vedkommende opgiort at være følgende:
1.
til Hjerm Gindings Herredes Overformynderi efter Pantes Obligation
af 20.Juli 1816 Kapital: 275 Rd. 8 M. som efter nugieldende
Rigsbanks kan udgiøre ............................................................ 515 Rd
2.
Til Herr Pastor Hansen i Bording Præstegaard efter 2.prioritet haver:
Obligation af 11 August 1816, den Summa ................................ 800 Rd
3. Til Kammerraad Møller paa Höÿriis, efter indgaaet forlig ved
Hammerum Herreds forligs kommission den 8. Juli 1816 haver en
udprint fremlægges , den Summa ........................................... 178 Rd. 5 M.
4. Til Mads Nørgaard i Thaarup efter Revers af 21.dec. 1814.. 100 Rd.
5. Til Jens Meldgaard i Hestlund - Betroet Gield ..................... 100 Rd.
6. Til Jens Hampen i Raunholt - ligeledes............................... 35 Rd
7. Til Peder Siiggaard i Hestlund - ligeledes .......................... 50 Rd.
8. Til Jens Overgaard i Ravnholt og flere ligeledes betroet gielld 50 Rd.
Disse Udgifters Summa - med hvilke formÿnderne
havde at erindre - udgiver et samlet Beløb 1828 Rd.5 M.

Dertil kommer endvidere.
For den afdødes begravelse, som Enken endnu er Skyldig, hvilket
man anslår til 50 Rd og til Enkens egen jordefærd i sin tid paastaas
50 Rd - Summa ....................................................................... 100 Rd.
Summa Udgift 1928 Rd. 5M.
Naar hermed balanceres mangelførte indtægter 23.Rd.1M.
Bliver i behold 894 Rd. 2.M.

Skiftets besorring (ikke indskrevet) 67 Rd. 1 M
Den endelige Beholdning bliver 827 Rd. 3.M
Heraf Enkens andel 413 Rd.3.M 1.sk
Børnene tildeles herefter 413 Rd.3.M 1.sk
Som efter loven deles saaledes:

Sønnen: Knud en Broderlod 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Christen - do - 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Gravers - do - 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Mads - do - 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Datteren: Maren en Søsterlod 41 Rd.2.M.1.1/3 Sk.
Sidsel Kirstine - do . 41 Rd.2.M.1.1/3 Sk.
Der udgiör anføres 413 Rd.3.M 1.sk

Denne summa bliver med formÿndernes Samtykke indestaaende hos Enken i Stervebogaarden. Til Børnenes arv fra idag til de tilfalder hver og især efter det fyldte 18 Aar, betales ikke renter, imod at hun til samme tid forsyner dem med, opdragelse, føde og klæder. Da skiftet er saaledes er tilendebragt bliver Sterveboegaarden med dens øvrige registrerede overbragt Enken til raadighed-

Datum et Supra underskrevne
Anne Marie Knudsdatter, som Laugværge: Lund, Som Formÿnder: Jens Nielsen Nørgaard og Niels Nielsen Thorup. Som Witterligheds og Wurderingsmænd: Peder Broenberg og Jens Andersen

Renskrevet: Tove Brix - Ane: 1.


******************************************************************************************************
omk: mar 1811 (Efter svigerfaderens død) flytter de fra Søndervaas bye, Sunds sogn til Østergaard i Bording sogn:

******************************************************************************************************

Skifte Ane 102 : Hammerum Herred: 24 dec 1810 - B 79 - 335 - Læst af Tove Brix
Hustrus Fars skifte:
Knud Sørensen Skinderholm i Søndervaas
Enke: Sidsel Jensdatter: Lavværge:Jens Jensen Westergaard(Hendes bror)
Børn:
Jens Knudsen 38 år,
Anne Marie Knudsdatter (Ane 51) - gift med Christen Madsen Østergaard i Søndervaas,
Mette Knudsdatter 35 år, Ugift
Johanne Knudsdatter 30 år, ugift


Se skifter hos ane 102: Knud Sørensen Skinderholm

**************************************
åØåringkoebing, Hammerum, Sunds, Søndervaas bye, , 1, FT-1801, B9004
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Christen Madsen !! 39 Gift Hosbonde Bonde og gaardb Ane 50
Anna Maria Knudsdatter 24 Gift Hans kone Ane 51
Maren Christensdatter !! 5 Ugift Deres børn Ane 25
Mads Christensen !! 3 Ugift Deres børn
Knud Christensen !! 1 Ugift Deres børn
Jens Sørensen 24 Ugift Tienestefolk National soldat
Eddel Fransdatter 19 Ugift Tienestefolk Farbrors datter
åØåringkoebing, Hammerum, Sunds, Søndervaas bye, , 2, FT-1801, B9004
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Holing 70 Gift Mand Inderste, faar aftægt som gl. mand Ane 202
Bennet Nielsdatter 36 Gift Kone

******************************************************************************************************

Christen Holing har aftægt ved Christen Madsen "Bording" - Ane 50 (hans Søster Kirsten Christensdatter(ane 101) er mor til Christen Madsen "Bording"

Kaldes Christen Christensen Holing - han er Christens Madsens morbror


******************************************************************************************************
Viet: 1794: de står ikke i kirkebogen som viet - men de er begge af Sunds sogn - de får Maren nov 1795 hvor moderen har sin kirkegang i Sunds kirke... har søgt alle omkringliggende sogne - Vielsen er nok bare ikke indført i kirkebogen

******************************************************************************************************

FT: 1787 Søndervaas bye,Sunds sogn,Hammerum herred, Ringkøbingamt gård 1675 CD
Navn: År: Født: Stilling
Christen Christensen 53 Sunds Fæstebonde og gårdbeboer(1.ægt)ane 101 bror
Maren Jensdatter 49 Sunds Hans kone(1.ægt)
Christen Madsen 25 Sunds Tjenestefolk(ane 50)
Peder Jensen 8 Tjenestefolk
Johanne Jensdatter 20 Tjenestefolk


Noter : hans kone gift igen og får barn i 1811

Børns fødsler: med Anne Marie Knudsdatter Viet ca. 1794 (Ikke Indskrevet i Kirkebogen)

Født: Søndervaas bye, Sunds sogn: født 15 nov 1795 - Festo.2.juledag: 26 dec1795 havde Christen Madsen Senior hans hustru sin kirkegang efter barnefødsel.(Maren Christensdatter Ane 25) er ikke skrevet ind som fødte i kirkebogen

Konfirmeret 1810: Søndervaas bye, Sunds sogn: Maren Christensdatter(Ane 25) af Søndervaaes 14 år

Viet: Copuleret i Laasby kirke:d. 30 nov. 1823 Ungkarl Rasmus Christensen, (Ane 24) opholdende sig hos faderen i Skannerup og Tjenestepige i Laasby Maren Christensdatter (Han død: 1864:63 aar)

Død: 04 juni 1874, begravet Låsby Kieke 11 juni 1874 Maren Christensdatter - Aftægtskone på Flensted mark, enke efter Husmand Rasmus Christensen( Bording) 78 Aar gammel

**********************************

Født: Søndervaas bye, Sunds sogn: Dom.5.søndag i fasten: 25 Mar 1798 havde Christen Madsen den ældste og hustru Anne Marie Knudsdatter af Søndervaas en søn til dåben kaldet ved navnet Mads.Faddere vare Christen Madsen(Farbror) den yngre, Jens Knudsen(Morbror), Olle Knudsen(Morbror), Johanne Knudsdatter(Moster) alle af Søndervaas, Johanne Nielsdatter af Thorup, Niels Jensens hustru af Nørgaard i Sunds bye: Maren Madsdatter(Faster) bar barnet.

Død: Sunds Kirke: Påsken 24 apr. 1808 jordes Christen Madsens ældstes søn Mads af Søndervaas 10 år gammel

**********************************
Født: Søndervaas bye, Sunds sogn: 23 nov 1800 bragte Christen Madsen den ældre og hustru Anne Maria Knudsdatter deres søn til kirke, og blev kaldet ved navn: KNUD Faddere var Christen Madsen den yngre(Farbror), Jens Knudsen(Morbror), Jens Sørrensen, Johanne Knudsdatter(Moster), Eddel Fransdatter,Berette Nielsdatter: Christen Holings(Farmors brors) kone og Mette Knudsdatter skinnerholm(Moster) i Thorup bar barnet, det blev født den 10 okt 1800

Konfirmeret 1815: Ravnsholt bye, Bording sogn: Knud Christensen, Ravnsholt 14 år

Viet:

Død: Kan ikke finde noget på ham


**********************************
Født Søndervaas bye, Sunds sogn: Dom. 2.påskedag: 11 apr 1803 havde Christen Madsen den ældre og hustru Anne Maria Knudsdatter af Søndervaas en søn til kirke, og blev kaldet ved navn:CHRISTEN Faddere var: Niels Jensen, Nørgaard(Fasters mand).- Niels Nielsen Lyesdahl, Thorup - Jens Knudsen(morbror) af Søndervoes, Zidsel Kirstine Jensdatter(Mormor) - Frans Ollesen af Søndervaas, Ane Jensdatter(27 år), Ole Nielsens(25 år) kone - Benedikte Nielsdatter,Christen Hollings kone(Farmors brors kone9 alle af Søndervaas . Johanne Knudsdatter(moster) bar barnet der var hjemmedøbt d.3.april - 2. søndag efter pinse havde Christen Madsen den ældres kone sin kirkegang(opslag 82)

Konfirmeret 1817:Bording bye, Bording sogn: Chresten Christensen Bording: Far: Chresten Madsen Bording - døbt 03 april 1803 - Opførsel/kundskab God - Vac. af Gerber 17 maj 1813

Viet: Timring Kirke: Viet: 16 Jun 1829 Ungkarl Christen Christensen 29 Aar, tjener paa Møltrup og Pigen Karen Pedersdatter 30 Aar Væverske i Timring Kirkehus. Forlovere: Gårdmand Christen Thomsen af Hollingholt og Gdrfæster Jesper Nielsen Lille Bjerregaard(Hun død: eft 1880)

Død: Herning Kirke: Død: 14 Mar 1866 Begravet: 21 marts 1866 Christen Christensen Fæstehuusmand af Gullestrup Mark 65 Aar

**********************************
Født 02 feb.1806 blev Christen Madsen den ældres af Søndervoos og kone Anne Marie Knudsdatter deres datter født og 03 feb.hjemmedøbt af Hr.Kresten Høst Giellerup præstegaard udi __ionsen, . Men den døde før den kom til kirken så dets dåb ej for menigheden blev publicering. Blev kaldt: Zidsel Kierstine

Død: Søndervaas bye, Sunds sogn: 2.s.i.fasten= 02 mar 1806 Christen Madsen den ældre af Søndervaaes hans datter Zidsel Kierstine begravet 3 uger og 3 dage gammel

**********************************
Født Søndervaas bye, Sunds sogn: 14 Jun 1807= 3.uge efter trin:Lod Christen Madsen Ældste og Anne Marie Knudsdatter af Søndervoos den 19 mai 1807 inddøbte søns dåb bekræfte, hvis navn navn blev Gravers. Gudmoderen Maren Jensdatter. Faddere: Christen Madsen "Yngste" (Farbror)begge af Søndervoos. - Mads og Poul Nielsen, strømpevævere af Sunds, Mette Knudsdatter(Moster)samme sted - 5.p.trin: Christen den ældste kone sin kirkegang
Konf:
Viet:
Død: eft 1838 Gjellerup

**********************************
Født Søndervaas bye, Sunds sogn: født: 11 Aug 1810 Christen Madsen Ældre og hustru Anne Marie Knudsdatteraf Søndervaas inddøbt en datter ved navn Sidsel Kirstine. hvis dåb blev confirmeret den 2 sept 1810, dom.11.post trin.Faddere vare: Barnets søster pigen Maren Christensdatter(ane 25), Joen ?, Christen Madsen yngre(Farbror), Ole Nielsen, Dines kone Anne Jensdatter, og pigen Mette Knudsdatter(Moster) Alle af Søndervaas.

Konfirmation 28 Sep 1825: Engetvang bye, Kragelund sogn: Sidsel Kierstine Christensdatter, Engetved. Forældre: Christen Madsen og Anne Marie Knudsdatter, Sunds.Født 11 aug 1810

Viet: Gjellerup Kirke: Viet: 28 Nov 1837 Peder Christensen Schou født: 1809: 28 Aar Ugift Husfæster i Skovby og Ugift Zidsel Kirstine Christensdatter 27 Aar født: i Søndervaas, (Han død: 1875:66 Aar: Husmand i Vasehusene)

Død: Gjellerup Kirke: Død: 09 Mar 1843 Begravet: 15 marts 1843 Zidsel Kirstine Christensdatter: Husmand Peder Christensen Skovs Hustru i Østergaard i Skovby. - 33 Aar.

**********************************
Født Ravnholt bye, Bording sogn: 28 Dec 1812 Christen Madsen og hustru Anne Marie Knudsdatter fra Ravnholt Mads. Faddere: Johanne Knudsdatter(Moster) , Niels Jensen og kone, Søren Niels Pedersen, Jens Nielsen og Kone alle fra Ravnsholt.

Konfirmation 1827: Schügge Bye, Kragelund sogn:Mads Christensen. Forældre: Afdøde Christen Madsen, Raunholt Bording sogn,hustru Ane Marie Knudsdatter Indsidder Niels Moslund(Anne Maries 2.mand) i Schügge Bye . Født: 12 dec. 1812

Viet: Ikast Kirke: Ungkarl og Strømphandler Mads Christensen Indsidder i Grødde 28 Aar og Pigen Mette Kirstine Larsdatter af Grødde - 21 Aar. Forlovere: Lars Christensen i Grødde(Hendes Far) og Jens Tÿggesen på Borum Viet: 10 Jun 1841 (Hun død: 1773:53 aar) i Gjellerup

Død: Nøvling Kirke: Død: 29 sep 1886 Begravet: 06 okt. 1886 Mads Kristensen Moselund, Enkemand, Aftægtsmand i Skibbild - 74 Aar
Strømpehandler / Møller / Gårdfæster Kirkeby Gjellerup sogn fra 1842 - 1875/ efter hustrus død Husejer i Skibild, Nørlem Sogn

**********************************
Født Bording bye og sogn: 31 Jul 1816 fødte Christen Madsen kone Ane Marie Knudsdatter her fra egnen et dødfødt pigebarn til tiden, Fosteret var gået i forrådnelse i moderens Liv.


***********************************************************************************************************

********************************************
Fadder Brors barn:
Sunds Kirke: d . 26/12 1795 Døbt Kirstine Forældre:. : Chr . Madsen(Yngre) og Else Espensdatter, i Sønderås Fadd . : Chr. Madsen den ældste i Sønderås(Farbror), Espen Thomsen i Hollingholt(Morfar), Olle Nielsen i Sønderås, Maren Jensdtr. sst .Niels Nørgaards hustru Maren Madsdtatter(Faster) i Sunds, Chr . Nielsen Lysdahl i Torup, hvis hustru Johanne Madsdatter(Faster) bar barnet

********************************************
Fadder søsters barn:
Sunds Kirke: lo/5 1795 Døbt Niels Forældre: : Chr . Nielsen Lysdahl og Johanne Madsdtr . Fadd . : Chr . Madsen senior(Morbror), Olle Nielsen(Farbror), Chr . Madsen junior (Morbror), Maren Christensdatter Holling(Mormors søster), alle i Sønderås, Maren Madsdatter(Moster) i Nørgaard i Sunds bar barnet

********************************************
Fadder søster
Maren Madsdatters barn og Niels Nørgaard: opslag: 27: Barn Mads 1784: faddere: Christen Madsen, Mads Mølsteds kone alle af Søndervaas
********************************************
Fadder brors barn:
Else 1783 :Jens Madsen og hustru Anne Marie Jensdatter af Ilsgårde.Fadder Christen Madsen Søndervoos(19)
********************************************
Fadder søsters barn:
Mads 1782: Niels Pedersen og hustru Johanne Madsdatter : Faddere: Christen Madsen, Christen Mølsted og hustru Kiersten bar barnet:(18)
********************************************FarMor
Mads Christensen Mølsted - Ane 100Kirsten "Tvilling" Christensdatter - Ane 101
ÆgteskabBørn
1794 - Anne Marie Knudsdatter - Ane 51 13 Nov 1795 - Maren Christensdatter Bording - ane 25
Mar 1798 - Mads Christensen
03 Apr 1803 - Christen Christensen
10 Okt 1800 - Knud Christensen
02 Feb 1806 - Zidsel Kierstine Christensdatter
19 maj 1807 - Gravers Christensen
11 Aug 1810 - Zidsel Kirstine Christensdatter
23 Dec 1812 - Mads Christensen Moeslund
31 Jul 1816 - Dødfødt Pigebarn ane 50+51 Christensdatter

Christen Madsen (den ældre) Østergaard - Ane 50
* 01 Jan 1762
† 09 Dec 1816
Mads Christensen Mølsted - Ane 100
* 1728
† 14 Apr 1801
Kirsten "Tvilling" Christensdatter - Ane 101
* 1731
† m 1815-1820
Christen Christensen Mølsted - Ane 200
* 24 Jan 1708
† 10 maj 1791


Maren Christensdatter - Ane 201
* Mar 1699
† 24 Sep 1760Christen Jensen Holling - Ane 202
* mar 1706
† sep 1765


Johanne Jensdatter - Ane 203
* 1709
† 10 okt 1785
Christen Pedersen Mølsted - Ane 400
* før 1670 - † m. 1725-1758
Birgitte Christensdatter - Ane 401
* apr 1676 - † m. 1725-1758

Christen Pedersen - Ane 402
* Dec 1672 - † eft 1710
Mette Christensdatter Reff - Ane 403
* før 1670 - † eft 1710

Jens Jensen Holling - Ane 404
* før 1664 - † apr 1710
Kirsten Pedersdatter - Ane 405
- - † eft 1710

Jens Pedersen Lillelund - Ane 406
* før 1680 - † eft 1710
Maren Christensdatter - Ane 407
* omk 1689 - † eft 1710

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018