Laurs Andersen - ane 32
Laurs Andersen - ane 32

DatoStedKilde
Født :1733Holme bye og sogn, Ning Herred, Århus AmtKilde
Død :20 Nov 1807Holme bjerge, Holme sogn, Ning Herred, Århus amtKilde
Begravet :29 Nov 1807Holme kirke-
viet07 Jun 1759Viby kirke-

Alder : 74
Stilling : Husmand i Wiibye, Spilmand - Gadehus nr. VI b
Ref. : ane 32 Farfars farfars far = 2x tipoldefar

Noter : Født: 1733 i Holme: Forældre Anders Laursen
Fæstet gadehus: 31 dec 1758
Trolovet: 07 mar 1759 med Anne Povelsdatter, Gaardmandsdatter i Gaard nr. 17
Opsagt fæstet: 25 jan 1792
apr 1796 Anne Povelsdatter dør
Indsidder 1792-1804, hvor han tager med sønnen Povel til Holme Bjerge
Død: Laurs Andersen (Ane 32) 20 Nov 1807 - 74 år gammel hos sønnen Povel Laursen i Holme bjerge

Der er ingen skifte foretaget

*******************************************************************************************
okt. 1804 flytter han med sønnen Povel Laursen til Holme ved dennes giftemål
åØå
Aarhus, Ning, Viby, Viby, , 65, FT-1801, B5150
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Laurs Andersen 68 Enke(mand) Mand Indsider, skrøbelig og nyder hospitalsophold
åØå
Filmrulle 63 side 363: Den 25 jan 1792 fæster Laurs Andersen huset til David Christensen i Viby.
*******************************************************************************************
aarhus, Ning, Viby, Wiibye, hus, 42, FT-1787, B3432
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Laurs Andersen 66(54) gift Manden (ane 32)1.ægt. Huusmand
Ane Povelsdatter 69 (57) gift hans Koene(ane 33)1.ægt

Brorsøns skifte:
Marselisborg Rytter:
684 Søren Mikkelsen i Terp i Viby sogn. 25.1.1782, fol.116.
E: Anne Sørensdatter. LV: Frands Snedker i Viby. B: Mette 6 mdr. FM: Laurids Andersen i Viby.*******************************************************************************************
Viby Kirke: 07 marts 1759 Trolovet Laurs Andersen og Ane Poulsdatter begge af Wibye - Copuleret 07 juni 1759
*******************************************************************************************
Fundet i Vibys histories bog nr. 2 side 61:
20 marts 1759 rejstes der Sag mod Poul Rasmussen Rasch i Viby, fordi han i strid med Forordningen af 1.Februar 1757 § 4 havde skænket Brændevin, dengang hans datter blev trolovet med Laurs Andersen. Der blev trakteret paa Gæsterne baade i Poul Rasmussens Hus og i Peder Gregersens, "hvor Fæstemanden blev udtaget". Hver gæst havde faaet et eller to Glas Brændevin og saa meget koldt og varmt Øl, han ønskede. Den Dag, Trolovelsen fandt Sted, holdtes der Fastegudstjeneste i Viby, og efter Trolovelsen fulgte Gæsterne med de unge Folk over i Kirken.
*******************************************************************************************
Hus nr. VI i Wibye, Marselisborg gods:
( Der er ingen, som har faaet Fæstebrev paa hele dette Hus. Af den fortegnelse over Gadehusene, som Grev Danneskiold-Samsøes Pantebrev fra 1747 (Tingbogen 28.februar 1747) indeholder, fremgaar det imidlertid. at Rasmus Mortensens og Hans Knudsens Huse var to Halvparter af eet og samme Gadehus.)

VIa:
Rasmus Mortensen
25.jan 1754 Morten Rasmussen, Forgængerens søn
21 maj 1766 Mads Rasmussen (Ane 66 bror)
31 dec 1790 Rasmus Justesen

VIb:
Jacob Olesen, gift med Kirsten Hansdatter (skifte efter hende 5 aug. 1739)
03 apr 1742 Hans Knudsen
31 dec 1758 Laurs Andersen (Ane 32)
25 jan 1792 David Christensen

ved skifte 1739 havde hus VIb: 3 Heste,Plage - 1 Køer/Kvier - 4 svin/Polte - 2 Grise


ved fæstet 31 dec 1758: havde hus VIb: 7 fag, hvoraf 1 fag overloddes til Forgængeren, Hans Knudsen og hans 2 børn. Hus og arbejdspenge 10 Mark, Indfæstning: 24 Mark
*******************************************************************************************

Fæstekontrakt: Marselisborg gods filmrulle 62 side 193 B og 194 a

Laurs Andersen (ane 32) fæstet Hans Knudsens halve gadehuus i Wibyye. (det er Annes Morbrors hus)

Nr. 19 F5tus tolvsskilling
1758

Deres Højgrevelige Excellence Højbaaren Hj(højhed)`Friderich Greve af Danneschiold og til grevskabet Samsøe.Friherre til Frieherskabet Marsellisborg, Ridder af Elephanten, hans Kongelige Majestæt til Danmark og Norge p:p: Bestaltet General Admiral Lieutenant, geheime Conferentz Raad, geheimerraad og Càmmerherre p:p: paa højbemeldte, min Høje og Naadige Herres vegne bliver hermed sted og fæste til velagte unge karl Laurs Andersen barnefød i Holme, det halve gadehuus i Wiibye, der bestaar af 7 fag med tilliggende hauger plads, som Hans Knudsen hidindtil have beboet, men nu for hannem godwillig opladt hawer, hvilket halve huus bemeldte Laurs Andersen sin livstid maae nyde, bruge og beholds -

naar hand for det 1. (første)Lader bemeldte Hans Knudsen og 2. smaae Sønner udi det eene fag deraf hawe frie huusværelse, saa længe faderen lewer, og børnene ej om vinteren kan få tjeneste men hos hannem forblive hiemme for at gaae i skoele. item Frie plads til torw.

2,(Andet) deraf aarlig uden Restances paadragelse til hwer Martini og Paaske udi 2.de(tvende) Terminer betaler for huus og arbejds penge een Rigsdaler og fire mark, eller og forretter ugedags gierning til Marsellisborg, om høje Herskabet dets saa nådigst måtte behage at lade befale.

3. die holder og sætter husets bygning i forswarlig stand, saa det alletider for et fuld syn kand passere. I Øvrigt retter og forholder hand sig i alle maader efter hans Majestæts love og forordninger samt Wiiser imod sit høie Herskab, Dets fuldmægtiger, eller den, som paa deres vegne haver at sige, tilbørlig Lydighed; udi Indfæstning haver hand betale 4 Rbd, skriver fire Rigsdaler, det til bekræftelse under min Haand og forsegling Marsellisborg den 31. Dec. 1758 A.Stæhr (L.S.) (Laksegl)

Ligelydende Original fæste brew haver eig i Dag af Welædle Hr. Raadmand Andreas Stæhr annammet som ieg hermed bepligter mig i alle måder at efterlewe og fÿldestgiøre, Marsellisborg ut supra


Laurs L.A.S. Andersen

Til Witterlighed efter Laurs Andersens begiering underskriver vi 2.de mænd af Wibye

Hans Jensen Hans H.K.S. Knudsen


*******************************************************************************************

Fundet i Vibys histories bog nr. 2 side 67:
I forbindelse med en Sag, som i 1764 førtes mod Søren Pedersen Møller, oplystes det, at hans Kreaturer havde haft Kvægsyge. (Tingbogen 20.November 1764). Da Søren Møller overtog sin Gaard i 1762, har Kvægsygen altsaa grasseret i Viby mellen 1762 og 1764.
Noter : Børns fødsler: Kone Anne Powelsdatter gift: 07 Jun 1759

Født: Dom.3.adv.: 16 dec 1759 Laurs Andersen og Anne Povelsdatters barn ANNE, Suscept: Povel Rasmussens datter Zidsel(moster) bar hende. Faddere: Povel Rasmussen(Morfar), Jens Laursen (farfars bror), Knud Povelsens(Morbror), Anne Pedersdatter(Jens Laursens hustru)og Kirsten Frantsdatter alle af Wibye.

Død: Kan ikke finde noget på hende

*************************
Født: Dom.7.post.trin= 25 juli 1762 Laurs Andersen og Anne Povelsdatters barn i Terp kaldet MICHEL. Suscept: Zidsel Michelsdatter af aarhus bar ham.Faddere: David Madsen,Simon Jensen fra Marselisborg,Peder Nielsen, Knud Povelsens(morbrors) hustru(Anne Jensdatter), Povel Rasmussens(Morfar 2.hustru)Karen Madsdatter alle af Wibye.

Død: Festo Johs.Baptistæ: 25 juli 1763 kastet jord på Laurs Andersens søn Michel 1 år.


*************************
Født: 2.Festo Pente: 17 maj 1764 Laurs Andersen og Anne Povelsdatters barn af Terp kaldet Mickel. Suscept: Ane Michelsdatter, sypige bar ham. Faddere: Knud Povelsen(Morbror), Christen Rasmussen, Simon Jensen, Gårdmand Jens Holms hustru: Karen Jensdatter, og zidsel Povelsdatter(moster) fra Marcelisborg.

Død: Dom.11.post trin= 03 sep 1764 kaster jord på Laurs Andersens Mickel 14 uger gammel

*************************
Født: Viby Terp: Viby Sogn: Paa Marie besøgelsesdag = 2 juli 1768 bar Laurs Andersen, Spilmand og Anne Povelsdatters sin liden søn i kirken og blev kaldet Povel Laursen (Ane 16) Suscept: Anne Michelsdatter sypige bar det. Mands faddere: Mads Povelsen(Morbror), Knud Povelsen(Morbror), Jens Møller Ladefoged (Moster Sidsels mand). Qv.faddere:Jacob Møllers kone(Mette Hansdatter), Knud Poulsens(Morbror) kone(Anne Jensdatter). Moderen intr. 8.sønd.e.tri: 16 juli - Bil: ane 16 fødsel

Konf: 1.s.e.påske=27 Apr 1783 Konfirmeret i Tieset kirke Laurs Andersens søn Povel fra Wiebye

Gift: 20 søndag e.trinit.:15 Okt 1804: ungkarl Poul Laursen fra Wibye og pigen Maren Laursdatter tjenende på Saralyst(død: 1843:59 aar)

Død: Begravet i Holme Kirke 29 Jan 1837: Poul Laursen husmand i Bjergene død 72 år gammel

*************************

FarMor
Anders Laursen - Ane 64NN - Ane 65
ÆgteskabBørn
07 Jun 1759 - Anne Povelsdatter - ane 33 16 Dec 1759 - Anne Laursdatter
20 Jul 1762 - Michel Laursen
12 Maj 1764 - Michel Laursen
27 Jun 1768 - Povel Laursen - Ane 16

Laurs Andersen - ane 32
* 1733
† 20 Nov 1807
Anders Laursen - Ane 64
-
† eft 1733
NN - Ane 65
-
† eft 1733
Laurs Mortensen - Ane 128
* før 1670
† eft 1703-
-
-
--
-
Morten Madsen - Ane 256
- - † m.1672-1700
Karen Sørensdatter - Ane 257
- - † feb 1700


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018