Maren Nielsdatter Sølvsten - Ane 45

DatoStedKilde
Født :Jul 1759Voldby By og Sogn, Gjern Herred, Skanderborg AmtKilde
Død :28 Okt 1819Voldby By og Sogn, Gjern Herred, Skanderborg AmtKilde
Begravet :03 Nov 1819Voldby Kirke-
viet03 Aug 1798Voldby Kirke-

Alder : 60
Stilling : gårdmandskone i Woldbye, Voldby sogn, Skanderborg amt
Ref. : ane 45 Farmors morfars mor = 2 x Tipoldemor

Noter :
Frisenborg gods
åØåG 341-385 8/9
214, 29. November 1819, Voldby
218, 23. December 1819
Maren Nielsdatter, død (Ane 45)
Anders Andersen, enkemand, (Anders Svensker)
Deres børn:
Niels Andersen, 20 år
Ellen Andersdatter, 17 år
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Skifte ane 45 Maren Nielsdatter Sølvsten i Voldby sogn, Gjern Herred, Skanderborg amt


Frisenborg Gods 1792-1828 G 341-385 8/9 Anders Andersen (Svensker) Hustru Maren Nielsdatter død 28 okt 1819

Aar 1819, den 29 Novbr:, 30te dagen efter fæstegaardmand Anders Andersen afdøde Hustru Maren Nielsdatter, indfandt sig i det efterfølgende skifte i Formandens forfald, undertegnede P.N.Kiærulf af Frisenborg med tiltagne Vitterligheds og Vurderingsmænd Niels Jensen og Jens Pedersen i Stervbogaarden i Voldby, for at foretage Registrering og Vurderingsforretning af Stervboets Ejendele til paa følgende skifte og deling imellem den efterlevende Enkemand og de med den afdøde Sammenavlede Børn, som var:

a. 1 Søn Niels Andersen (Ane 22) 20 aar
b. 1 Datter Ellen 17 aar

begge hjemme i Stervboegaarden - Ved Forretningen var nærværende som kurator for den mindrearige Søn og som Formÿnder for den umÿndige datter, Bødker Niels Jensen af Woldbye. Enkemanden var paafølgelig tilstede. - Forretningen tog derpaa sin hjemmel som følger:

1 Fÿrbord 3 M - 2 bænke 1 M,8 sk - 1 Klokkeværk 2 Rd 2 - 4 - 8
1 Tintallerken 1 M - 8 Blaae malede Tallerkener 1 M-14 sk 0 - 2 - 14
1 Messingfad 1 M - 5 Jern bouteiller 2 M 0 - 3 - 0
1 hvid Skammel 8 sk - 4 Træstole 2 M - 0 - 2 - 8
1 Jernbilægger Kakkelovn forefandtes, men som blev angivet at tilhøre
Datteren Ellen, som en gave af hendes Alders sted
1 Halv sengested med Omhæng 1 - 2 - 0
derpå 1 Blaarstribet Olmerdugs overdyne 5 Rd - 1 Bolster Underdyne 2 Rd
3 Puder 8 M 8 - 2 - 0
1 par Blaargarnslagner 1 M 1 - 0 - 0
1 halv Sengested med Omhæng 2 Rd -
derpaa 1 Rødtavlet Olmerdugs Overdyne 7 Rd 9 - 0 - 0
1 Hvid Vadmels Underdyne 3 Rd - 1 Bolster do 1 Rd 4 - 0 - 0
4 Hovedpuder 8 M- 1 par Blaargarns lagner 5 M - 1 Taglet Klæde 2 M 2 - 3 - 0
1 Trækniv 6 sk - 1 Bord 4 M - 1 Ege Bænk 8 Sk - 1 Skæppe 2 M 1 - 0 - 14
1 Jernpande 3 M- 1 Hakkebræt - 4 sk - 1 gl. Øltrug 1 sk 0 - 3 - 5
1 Jerngryde 2 M - 1 Spand 8 sk - 1 Strippe (spand af træ)2 sk 0 - 2 - 10
1 Jerngryde 24 sk - 1 Strippe 6 sk 0 - 1 - 14
1 Messing Kjedel 3 M - 2 Waskebænke 1 M,5 sk - 1 Jern Pist 1 sk 0 - 4 - 6
2 gl Dunke 8 sk - 1 Køkkenkniv 2 sk - 2 Ølkander 8 sk 0 - 1 - 2
1 Trefod 6 sk - 1 Jerntang 12 sk - 1 Fÿrkiste 2 Rd 2 - 1 - 2
1 Tekedel 8 sk - 1 Kniv 10 sk - 1 Sætter 2 sk - 1 Høvl 10 sk 0 - 1 - 14
1 Bryggestol 6 sk - 1 trebenet Stol 1 M - 1 gl. Rok 1M - 1 Kobberkande 2 Rd 2 - 2 - 6
1 Sengested med Omhæng 1 Rd og 1 Overdyne 1 M-2 sk 1 - 1 - 2
1 Bolster Underdyne 1 Rd - 1 Bolster Hovedpude 1 Rd 2 - 0 - 0
1 Par Lagner 24 sk - 1 Rok 3 M - 1 Kedelskrog 12 Sk 0 - 5 - 4
1 Øltønde 3 M - 1 Bouteiller(Træspand) 24 sk - 2 Ottinger 1 M 0 - 5 - 8
1 Kjern 2 sk - 2 Hegler 4 sk - 1 Tinsel 6 sk - 1 Stenter 2 sk 0 - 1 - 4
1 Lygte 4 sk - 1 do 2 sk - 1 gl. Dunk 3 sk - 5 Søbbe 1 Rd 1 - 0 - 9
1 gl. Bage Trug 1 Rd-2 M - 1 Kurv 8 sk 1 - 2 - 8
1 Hvid og Rødbroget Qvie 6 Rd - 1 Rødbroget do 4 Rd 10- 0 - 0
2 Kalve 3 Rd - 12 Faar à 1 Rd = 12 Rd 15- 0 - 0
3 Foekar 2 M - 6 Rive 24 Sk - 2 Øxe 1 Rd 1 - 3 - 8
1 Jern og 1 Træ greb 4 M - 1 Hjulbør og 2 Skoul 4 M 1 - 2 - 0
1 Hakkelseskiste med Knif 5 M 0 - 5 - 0
2 Hakkejern 24 sk - 2 sæt Kjøretøj med tilbehør 1 Rd 1 - 1 - 8
2 Grefee 5 Rd 5 - 0 - 0

Den afdødes Gangklæder

1 Blaae Skørt 2 M - 1 Rød do 24 Sk 0 - 3 - 8
1 Blaae Lærred Trøje 3 M - 1 Graue do 24 Sk - 1 Gl do 1 M - 2 Særke 3 M 1 - 2 - 8
2 Huer - 2 Haandsmække og 1 Hagekap 2 M 0 - 2 - 0
1 Tavlet Forklæd 24 Sk - 1 Hvid Klæde 20 Sk 0 - 2 - 12
1 Hvid do 1 M - 1 Særk 1 M - 1 Huue 8 Sk 0 - 2 - 8
1 Tørklæde 8 Sk - 1 Par Strømper 4 Sk 0 - 0 - 12
1 Futeral med Stok 8 Sk 0 - 0 - 8

Desuden forefandtes af Beholdning til Gaardens Drift:

4 Bæster - 2 Klove - 1 Jern og Tøndehaner - 2 Beslagen og 1 uden Vogn med alt Tilbehør, hvilke Ting man er blevet at vurdere tilligemed Gaardens Brøstfæld af de fra Retten dertil udmeldte Synsmænd.
Saavel Enkemanden som tilstedeværende erklærede: at de ej mente andet at angive tilIndtægt for Retten, som allerede beskreven,ligesom Enkemanden ej havde Tilgodehavende udestående.

Det vurderede bekom sig til 82- 5 - 10


Den afdødes Begravelse som havde kostet 12 Rd fordrede Enkemanden sig godtgjort med skriftlig slutning. Af Gæld anmeldte han at være bortskyldig til
a. Jens Rasmussen i Voldby 30 Rd
b. Niels Thomsen Ibid 50 Rd
c. Søren Knudsen ibid 4 Rd

Imod den anmeldte Gæld havde Tilstedeværende intet at erindre, ligesom de og erklærede dem tilfreds med den på Boets Ejendele satte Vurdering, og som Vurderingsmændene erklærede at have sadt efter deres Overbevisning og bedste skøn. Saa sandt hjelpe os Gud og Hans Hellige Ord.

Skiftet henstaar saaledes på ubestemt tid indtil forordnet Syn over Gaardens Bygninger vorde fuldbyrdet.

Det herefter bekræftning med tilstedeværendes Underskrift. Forretningen som begyndt kl. 11 Formiddag, Slutning kl. 1 Eftermiddag.

Datum et Supre

N.P. Kiærulf - ASS (Anders Andersen) - Niels (Jensen) Bødker -

Som Vitterligheds og Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Niels Jensen

Skiftet renskrevet af Tove Brix

Aar 1819 den 23 December blev Skiftet efter Fæstegaardmanden Anders Svensker Hustru Maren Nielsdatter i Voldum foretaget til Slutning paa Frisenborg Skifteforvalter af Geheimesraade Tommesen i Overværelse af Widner: Palmer og Jens Nielsen begge af Frisenborg. - Ved Forretningen var Tilstede Enkemanden selv, den umÿndige Søn og som Kurator for denne og Værge for Datteren Niels Jensen Voldby.

Enkemanden godtgjorde med sit Fæstebrev at han havde tiltraadt Gaarden førhend Den 8 Juni 1787, og at han følgelig ikke havde modtaget Gaard og Befæstning efter Sÿen. Den ower Gaardens nuværende Tilstand af holdtes Forretning af udgifter: af Summa 140 Rd og efter deraf Bÿgfælden 156 Sk Sølv - Den med Stedet forefunden Besætning, som Tilstædeværende fandt at være større end til gaardens formue hvad samme Forretning sat til 144 RD Sølv, men da denne Besætning ikke er anført til Indtægt, bliver nu heller noget deraf at anføre til Udgift. Bÿgfælden derimod til Beløb 155 Rd Sølv, blev af stedets Birkedommer kendt gÿldig til Udlæg her under Skifterets med den … … Bÿgfæld efterkomen tilkommer - Synsforretningen vedlægges Skifteprotokollens.

Tommesen

Da saaledes den … fordeling eller langt overstiger Indtægten, og den desuden er anmeldt en Gield af 84 Rd Sølver, saa at ingen krav kan falde - Men Skiftets Bekostninger og de dermed forbundne Udgifter bliver at beregne saaledes:
1. Skiftesolarum 1 - 0 - 0
2. Kongens Lovighed 0 - 2 - 0
3. Skiftebrevets bekostning paa 2 ark à 50 1 - 0 - 0
4. Skiftebrevets 0 - 5 - 0
5. Justitsfondet af nr.1-3 og 4 0 - 3 - 7
6. 20 pr af Kongens Lovl Indtægt 0 - 0 - 7½
7. Stempelet Papier til Skiftebrevet 0 - 5 - 2
8. Sÿnsforvalteren 2 - 0 - 5
9. Witterligheds og Wurderingsmænd 1 - 3 - 0
Tilsammen 8 - 1 - 9

Som Enkemanden betaler og tillige tilhavende Gield Boet paahæfter, imod at overdrages Boet til Raadighed. Og da ingen havde wider at erindre under dette Skifte, blev samme sluttet og med Underskrevne bekræftelse

Datum et Supre

Tommesen - ASS (Ane 44) (Anders Andersen) - Niels Andersen (Ane 22), Niels Jensen, Palmer, Jens Nielsen

Skiftet er læst og skrevet af: Tove Brix (Ane 01)
******************************************************************************************************
Skifte efter hendes moder:
Frisenborg gods:
G 341-385 7/9
174, 27. Juli 1814, Voldby
Enke Mariane Marcusdatter, død (hendes mand var Niels Sølvsten)
Hendes børn:
1) Maren Nielsdatter ~ Anders Svensker
2) Jørgen Nielsen Sølvsten, død 1798 - 35 år
2a) Mariane Jørgensdatter, 16 år ved fosterfader Jeppe Nielsen ?
3) Niels Sølvsten, død
3a) Niels Nielsen, 4 år
3b) Mariane Nielsdatter, 8 år
3c) Ane Nielsdatter, 2 ½ år
Se skiftet hos Ane 91 Mariane Marcusdatter

******************************************************************************************************
åØåSkanderborg, Gjern, Voldby, Woldbye, , 8, FT-1801, B4115
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husst: Erhverv:
Anders Andersen 36 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer - Ane 44
Maren Nielsdatter 41 Gift Hans Kone - Ane 45
Niels Andersen 3 Ugift Deres Børn - Ane 22
Jørgen Andersen 1 Ugift Deres Børn
Anders Andersen 1 Ugift Deres Børn
Niels Nielsen 24 Ugift Tjenestefolk Land Soldat
Anne Kjerstine Kristen 24 Ugift Tjenestefolk
Jens Nielsen 13 Ugift Tjenestefolk
Ellen Jørgensdatter 70 Enke(mand) Huusbond Moder -Aftægtskone - Ane 89

******************************************************************************************************

Voldby kirke: 9.søn.e.trinitatis : 03 aug 1798 blev ungkarl Anders Andersen og pigen Maren Nielsdatter af Woldbye viet

******************************************************************************************************
Frisenborg gods:
åØå1348 Fol 506
Maren Nielsdatter, Voldby de 3 1/2 fag huus med haugeplads Moderen Mariane Markusdatter nu beboer, som hun uden afgift maa hawe saa længe hun betaler de Kongelige skatter og forretter Jagt og Brev rejser efter tur og tilsigelse. Ingen indf. 1 sept 1795.

******************************************************************************************************

Noter : Fadder
1784: opslag 66: Christen Christensens barn i Dyrehuset: Anne - Suscept: Niels Sølvstens datter Maren


Fadder: (senere svogers barn)
Dom Pentacoste: 15 maj 1796 blev Gårdmand Jørgen Andersen og Kiersten Poulsdatter barn som var født 25 april 1796 kaldet Ane fremstillet ved Enken Marianes datter i Voldby(Maren Nielsdatter ane 45). Testes: Jens Graugaard, Niels Jensen, Jens Pedersen, Anders Svendsker (Farbror=Ane 44)pige og Rasmus Bødkers hustru.


Fadder brors barn:
Dom.21.s.e.trin: 05 Nov 1797 havde Jørgen Sølvsten og hustru Maren Jacobsdatter en Datter til Daaben som blev født: 10 Okt 1797 kaldet Marie Ane fremstillet ved Bredefeldts pige Mariane Markusdatter(Farmor) på Frisenborg. Vidner: Christen Markusen, Peder Jacobsen, Anders Byrials, Poul Østergaard og Jens Pedersens kone, Maren Nielsdatter(Faster) alle af Voldby

Fadder brors barn:
Palmesøndag: 30 mar 1806 havde indsidder Niels Nielsen Sølvsten og Hustru Kiersten Marie Madsdatter en datter til Daaben, som blev født d. 14 feb., og kaldet Mariane. Baaren af Knud Sørensens Hustru Maren Hansdatter af Voldbye. Vidner: Jens Pedersen, Anders Andersen, Jens Rasmussen, Peder Graugaard og Anders Andersens Hustru Maren Nielsdatter (Faster) alle af Voldbye

Suscept: brors barn
Søndag e.nytår: 03 jan 1808 havde indsidder Niels Nielsen Sølvsten og Hustru Kiersten Marie Madsdatter en Søn til Daaben, som blev født d. 12 feb., og kaldet Niels. Baaren af Anders Andersens Hustru Maren Nielsdatter (Faster) alle af Voldbye Vidner: Jens Pedersen, Anders Andersen, Jens Rasmussen, Erich Kristensen, Jens Rasmussens hustru ibid.

FarMor
Niels Jørgensen Sølvsten - Ane 90Mariane Marcusdatter - Ane 91
ÆgteskabBørn
03 Aug 1798 - Anders Andersen "Svænsker"- Ane 44 19 Dec 1798 - Niels Andersen - Ane 22
20 Sep 1800 - Anders "Tvilling" Andersen
20 Sep 1800 - Jørgen "Tvilling" Andersen
07 Apr 1802 - Ellen Andersdatter

Maren Nielsdatter Sølvsten - Ane 45
* Jul 1759
† 28 Okt 1819
Niels Jørgensen Sølvsten - Ane 90
* 09 apr 1727
† 1791-1795
Mariane Marcusdatter - Ane 91
* 01 Apr 1738
† 22 Jul 1814
Jørgen Jørgensen Sølvsten - Ane 180
* omk 1690
† 10/1758-11/59


Maren Jensdatter - Ane 181
* 1700
† 10/1758-11/59Marcus Laursen - Ane 182
* omk 1688
† 08/1758-11/59


Anne Christensdatter - Ane 183
* jan-okt 1706
† 08/1758-11/59
Jørgen Christen Pedersen Sølvsten - Ane 360
* Omk 1660 - † 10/1758-11/59
Kiersten Jørgensdatter - Ane 361
* Omk 0660 - † dec 1694

Jens Jensen Skøt - Ane 362
* 1664 - † 28 Maj 1740
Anne NN-datter - Ane 363
* f. 1680 - † e. 1717

Laurs Jensen - Ane 358+364
* omk 1660 - † 3/1749-11/1759
Margrethe Marcusdatter - Ane 359+365
* omk 1660 - † Feb 1699

Christen Sørensen - Ane 366
* før 1680 - † 3/1749-11/1759
Maren Rasmusdatter - Ane 367
* 27 Jul 1675 - † 3/1749-11/1759

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018